ALGEMENE VOORWAARDEN FOULPROOF

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Foulproof partij is, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload(pdf) en geprint(pdf) worden.

 Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

 (I) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Foulproof;
(II) Foulproof: Foulproof, gevestigd en kantoorhoudende te (1078 AR) Amsterdam aan de Amstelkade 113, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52067041;
(III) Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en sui generis-rechten op intellectuele eigendom;
(IV) Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
(V) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Foulproof die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant Producten bij Foulproof afneemt;
(VI) Partijen: Klant en Foulproof tezamen;
(VII) Product: een product dat op de Website aangeboden wordt door Foulproof;
(VIII) Privacyverklaring: de privacyverklaring van Foulproof, die te vinden is op de Website;
(IX) Website: de website van Foulproof, inclusief alle onderliggende sub-pagina’s, te bereiken via foulproof.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Foulproof op de Website, het gebruik van de Website en alle op elke tot stand gekomen Overeenkomst via de Website.
 2. Foulproof kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen en/of aan vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en zullen tijdens het bestelproces onder de aandacht van de Klant worden gebracht. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant geen Producten meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het selecteren van een Product, het plaatsen van een bestelling door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden door de Klant. Voordat Klant een bestelling plaats wordt hem een overzicht getoond van de geselecteerde Producten. Dit overzicht biedt Klant de mogelijkheid zijn bestelling aan te passen voordat de Producten besteld worden.
 2. Een aanbod op de Website is te allen tijde vrijblijvend en kan door Foulproof nog onverwijld na een bestelling door de Klant worden herroepen. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product zodat de Klant in staat is het aanbod op een goede wijze te beoordelen. Indien een aanbod een beperkte geldingsduur heeft wordt dit op de Website vermeld.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een kennelijke typefout in de vermeldde prijs, danwel beperkte afwijkingen in de informatie omtrent het Product, waaronder de afbeeldingen, binden Foulproof niet.
 4. Foulproof zal de totstandkoming van de Overeenkomst onverwijld langs elektronische weg aan de Klant bevestigen. Tot het moment van ontvangst van deze bevestiging, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst ontbinden, zoals bepaald in artikel 8.

Artikel 4 Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as available basis”). Foulproof garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is of dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is.
 2. Foulproof behoudt zich het recht voor om op ieder moment (periodiek) onderhoud ten aanzien van de Website te verrichten, wat tot verminderde beschikbaarheid van de Website kan leiden.
 3. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Website gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van de Klant.
 4. Tijdens het bestelproces kan Klant worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens Foulproof voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) hij indien in de informatie veranderingen optreden, de correcte, volledige en actuele informatie aan Foulproof doorgeeft.
 5. Foulproof behoudt zich het recht voor de te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5 Prijs en betaling

 1. Alle op de Website vermelde bedragen zijn in euro’s. De prijs van een Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven en is met inbegrip van alle belastingen, waar onder begrepen BTW. Op de Website zal zo veel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 2. Klant kan de op grond van de Overeenkomst verschuldigde prijs betalen met de mogelijkheden zoals aangegeven op de Website. Indien de Klant niet voor een wijze van betaling vooraf heeft gekozen is de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum of levering van het Product, afhankelijk van welke eerst komt, tenzij anders overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
 3. Als de Klant niet tijdig betaalt of Foulproof niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel te incasseren, zal Foulproof de Klant een aanmaning sturen, waarbij Foulproof de Klant een redelijke termijn stelt om alle verschuldigde bedragen alsnog  te betalen. Als de Klant na afloop van deze periode niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de Klant in verzuim.
 4. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Foulproof de vordering uit handen geven. In dat geval komen de door Foulproof gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), waarvan de meest recente versie hier is te vinden.

Artikel 6 Levering

 1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging van het Product aan het daarvoor door Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen door Partijen. Foulproof is gerechtigd de Producten in delen te leveren.
 2. Foulproof streeft er naar de Producten binnen dertig (30) dagen of althans binnen de overeengekomen termijn bij de Klant afgeleverd te hebben. Iedere op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een bepaalde termijn in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien Klant niet in staat is het Product in ontvangst te nemen ten tijde van de levering, is het mogelijk dat een nieuwe levering noodzakelijk is, danwel dat het Product naar een ophaalloket wordt gebracht waar de Klant het Product kan ophalen. De kosten voor het opnieuw leveren en/of het opslaan van de door Klant bestelde Producten komen voor rekening van Klant.
 4. Indien nakoming onmogelijk is omdat de gekochte Producten niet beschikbaar zijn, stelt Foulproof de Klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het door de Klant betaalde totaalbedrag wordt in ieder geval binnen veertien (14) dagen na berichtgeving terug betaald op de wijze zoals betaling door Klant is verricht.

Artikel 7 Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan Foulproof verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Foulproof en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Het Privacy Statement van Foulproof is hier te raadplegen [link invoegen].

Artikel 8 Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij het recht van ontbinding op grond van artikel 6:230p BW niet van toepassing is op de Overeenkomst. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het Modelformulier voor ontbinding dat bij de levering van het Product zoals bedoeld in artikel 6.1 is meegezonden of een ander daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, samen met het Product terug te sturen naar Foulproof, via het op het modelformulier aangegeven adres. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal leverancier het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retourzending terug betalen op een door Foulproof te bepalen wijze. Foulproof is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Voor zover mogelijk dient Klant het Product te retourneren met de bijbehorende labels en in de originele verpakking.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Foulproof terugbetaald.
 5. Klachten over het Product kunt u sturen naar service@foulproof.com. Foulproof zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9 Conformiteit

 1. Foulproof wijst jou erop dat een product aan de Overeenkomst moet beantwoorden. Indien het gekochte Product onverhoopt niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan kan de Klant aanspraak maken op correcte nakoming, indien hij/zij Foulproof binnen twee 2 maanden na ontdekking van het gebrek daarvan op de hoogte stelt.
 2. Correcte nakoming door Foulproof geschiedt kosteloos en binnen een redelijke termijn, door het herstellen van het Product of alsnog leveren van Producten voor zover Producten en/of onderdelen daarvan ontbreken, of vervanging van het Product voor zover herstel of alsnog afleveren niet onmogelijk is of van Foulproof niet gevergd kan worden.
 3. Indien Foulproof niet binnen een redelijke termijn het gekochte Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Foulproof zal de redelijke kosten van die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 4. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van de gekochte Producten of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
 5. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1 t/m 5.2 biedt Foulproof jou ook de mogelijkheid om een Product binnen twee weken na ontvangst van het Product terug te sturen, indien het Product tegenvalt. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid dien je het terug te sturen Product te voorzien van een volledige en gedetailleerde omschrijving van de redenen waarom het Product niet bevalt. De kosten voor het terugsturen komen voor jou rekening. Foulproof stort binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het Product het aankoopbedrag terug.

Artikel 10 Garanties en vrijwaringen

 1. Klant garandeert dat bij gebruikmaking van de Website:
 • geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken;
 • geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren; en/of
 • geen applicaties zal gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren.
 1. De Klant vrijwaart Foulproof voor alle schade en kosten die Foulproof lijdt of maakt ten gevolge van aanspraken van derden die het gevolg zijn van:
 • enig handelen van de Klant bij het gebruik van de Website;
 • van enig handelen van de Klant bij de bestelling en/of levering van Producten; en/of
 • van een onrechtmatige daad van Klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Foulproof wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de vergoeding van door Klant geleden directe schade tot het werkelijke bedrag dat door Klant is betaald voor (het) bestelde Product(en). Echter is Foulproof in geen geval aansprakelijk voor een bedrag van meer dan EUR 1.200,– (twaalfhonderd euro).
 2. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
  4. redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van Foulproof te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. Foulproof is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in dit artikel, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook.
 4. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
 5. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Foulproof of haar bestuurders.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de Website toegankelijk gemaakte informatie waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, look-and-feel, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Foulproof en/of haar licentiegevers.
 2. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren (het ontleden en analyseren van de software om daaruit de (opbouw van de) verschillende elementen te herleiden, hun onderlinge samenhang te bekijken en/of de interne werking van die elementen af te leiden), openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Foulproof of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Klant over te dragen. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Foulproof zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Foulproof Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 13 Varia

 1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Foulproof zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 2. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden. Foulproof is gerechtigd haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, danwel derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.
 3. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Alle geschillen die tussen Klant en Foulproof ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.